Повідомлення про дематеріалізацію акцій

23 травня 2013 р.

Відповідно до п.3 статті 6 розділу ІІ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" акції акціонерного товариства існують виключно в бездокументарній формі.
 
ВАТ "Кіровоградгаз" розпочав проведення комплексу дій щодо переведення акцій з документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізація).

Звертаємо увагу акціонерів на те, що кількість належних акціонеру акцій, які обліковувалися в документарній (паперовій) формі залишається незмінною при обліку в бездокументарній формі (в електронному виді).

Бездокументарна форма існування акцій забезпечує просту, швидку та надійну перереєстрацію прав власності на цінні папери, підвищує ліквідність і інвестиційну привабливість цінних паперів акціонерного товариства. Підтвердженням права власності на акції виступає виписка з рахунку у цінних паперах, яку надає зберігач публічне акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ".

Повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації „Кіровоградгаз”

Наглядовою радою ВАТ "Кіровоградгаз" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ03365222), далі – Товариство, прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства у бездокументарну форму (Протокол засідання Наглядової ради № 3 від 22 травня 2013р.).

1.Реквізити емітента

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

Скорочене найменування: ВАТ "Кіровоградгаз"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 03365222

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 25006, м. Кіровоград, вул. Володарського, буд.67.

Адреса для поштових надходжень: 25006, м. Кіровоград, вул. Володарського, буд.67

Телефони/факс: (0522) 24-48-60, 22-95-13

2.Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Вид цінних паперів (ЦП), із зазначенням типу – акції іменні прості

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску - № 785/1/04 від 31.12.2004р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП – UA1100071000

Номінальна вартість акції даного випуску – 0,25грн.

Кількість акцій даного випуску – 105 200 000 штук

Загальна номінальна вартість акцій даного випуску - 26 300 000,00 грн.

Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.

3.Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів:

Повне найменування: товариство з обмеженою відповідальністю: "КРК-реєстр";

Скорочене найменування: ТОВ "КРК-реєстр";

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23693394;

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 25015, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 3/5, оф.17.

Телефони/факс (0522)24-59-94, 24-46-19

ПІБ керівника: Директор: Лукаш Тетяна Олексіївна;

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме - діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів: серія АД № 075813, видана 22.08.2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії до 21.07.2016р.

4.Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

Найменування: Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України";

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711

Місцезнаходження: 01001 м. Київ вул. Б.Грінченка буд.3

Телефони контактної особи: (044) 279-11-52, 377-72-65, Операційний відділ

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АВ № 581322 видана 25.05.2011 р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії до 19.09.2016 року.

5.Реквізити зберігача, у якого буде відкривати рахунки в ЦП власникам акцій Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21665382

Місцезнаходження: Україна, вул. Борисоглібська, буд. 5 літера А, м. Київ, 04070

Телефони контактної особи: (044) 593-10-36, Начальник управління депозитарної діяльності Метелиця Тетяна Олександрівна

Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: серія АЕ № 185033 видана 19.10.2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового. Строк дії з 21.10.2012 року необмежений)

6.Дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів: реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру. Надати повноваження щодо визначення конкретної дати припинення ведення реєстру голові правління Ященко І.Я.

Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, не здійснюється.

Товариство відкриває рахунки у цінних паперах власникам акцій в обраного ним зберігачем та подає розпорядження про зарахування на них акцій. Для подальшого обслуговування рахунку у цінних паперах та одержання депозитарних послуг потрібно акціонеру звернутися до зберігача та особисто укласти Договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем (у разі відсутності такого Договору).

До дати припинення ведення реєстру акціонер має право самостійно знерухоміти належні йому акції в обраного ним зберігача з реєстрацією цього зберігача або депозитарію, якого обрав емітент, номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів.

Зобов’язання зареєстрованих у системі реєстру номінальних утримувачів і зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, до дати припинення ведення реєстру відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію (у разі відсутності такого рахунку)/

7.Спосіб персонального повідомлення про дематеріалізацію акціонерів, номінальних утримувачів, обраних уповноваженим органом зберігача та депозитарій: зареєстровані у системі реєстру власники акцій та номінальні утримувачі повідомляються про дематеріалізацію випуску акцій шляхом направлення простих поштових листів протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію.

8.Порядок вилучення сертифікатів акцій: Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізується, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. Такі сертифікати є недійсними та підлягають вилученню. Вилучення сертифікатів акцій здійснюватиметься шляхом надсилання їх поштою за адресою: 25006 м. Кіровоград, вул. Володарського, буд.67. Знищення вилучених сертифікатів цінних паперів, зіпсованих та/ або не використаних бланків сертифікатів цінних паперів здійснюватиметься шляхом спалення з обов’язковим складанням акта про знищення і реєстру знищених сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів, який має містити інформацію щодо серії, номера, наскрізного номера знищених сертифікатів. Знищення сертифікатів (бланків сертифікатів) цінних паперів здійснюватиметься комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджуватиметься головою правління/

Голова правління Відкритого акціонерного товариствоа по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" І.Я. Ященко